Üniversite Dışı Deneyim

Strateji Geliştirme Başkanı
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, maliye politikalarının uzun vadeli starteji ve hedeflerin belirlenmesine yardımcı olmak üzereteknik analizşer ve çalışmalar yapar. Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin gelişmeleri izler. Bu amaçla analizler. Kamu harcama politikalarına yönelik olarak öneriler geliştirir. Sektörel ve program analizleri yapar. Stratejik plan çalışmalarını koordine eder. Maliye Bakanlığının görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirir.
Maliye Bakanlığı
2006 - 2012
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
1997-1999 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile devlet üniversitelerinin bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasını yürüten dairenin başkanlığını yürüttü. 2000 yılından itibaren uluslararası ilişkiler ve bütçe politikası dairesinin başkanı olarak, uluslararası kuruluşlar ile yapılan ekonomik ve mali program çalışmalarına katıldı, yıllık devlet bütçesinin hazırlığında yer aldı
Maliye Bakanlığı
2002 - 2005
Bütçe Kontrolörü
Kamu kurum ve kuruluşlarının TBMM tarafından sağlanan mali imkanları (ödenekleri) amacına uygun olarak kullanıp kullanmadıklarını denetledi.
Maliye Bakanlığı
1987 - 1997
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
Genel müdürlük, Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapar. Personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunur. Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapar. Bakanlığın eğitim planını hazırlar, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve uygular. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütür.
Kalkınma Bakanlığı
2012 -